Become a member?
Forgot password?

Algemene voorwaarden lidmaatschap Technologisch Gezelschap

I Identiteit vereniging

Het Technologisch Gezelschap is de studievereniging van de studies Molecular Science & Technology en Chemical Engineering aan de TU Delft. Opgericht op 15 december 1890 te Delft en gevestigd op Van der Maasweg 9, 2629 HZ, Delft.

II Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van het Technologisch Gezelschap, gevestigd te Delft.

III Lidmaatschap

1. Aan het lidmaatschap van het Technologisch Gezelschap is een eenmalig bedrag verbonden. De hoogte van dat bedrag is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. Het lidmaatschap is gedurende de periode dat het lid ingeschreven staat bij een van de studies Molecular Science & Technology of Chemical Engineering in Delft. Het lidmaatschap kan door het lid schriftelijk of door middel van een e-mail aan het Technologisch Gezelschap beëindigd worden indien het lid dat wenst.
2. Indien een lid zijn of haar lidmaatschap wenst te beëindigen, of zijn of haar studies Molecular Science & Technology of Chemical Engineering niet voltooit, waardoor het lidmaatschap wordt beëindigd, zal er geen restitutie van het bij artikel 3 lid 1 genoemde bedrag plaatsvinden.
3. Indien een lid wordt geroyeerd, zal er geen restitutie van het bij artikel 3 lid 1 genoemde bedrag plaatsvinden.
4. Het lid dient zicht te houden aan de voorwaarden zoals gesteld in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van het Technologisch Gezelschap.

IV Privacy

1. Bij het aangaan van het lidmaatschap gaat het lid ermee akkoord dat het Technologisch Gezelschap zijn of haar gegevens gebruikt voor het promoten van haar eigen activiteiten bij het lid.
2. Bij het aangaan van het lidmaatschap gaat het lid ermee akkoord dat het Technologisch Gezelschap hem of haar op de hoogte stelt van evenementen van derde partijen per e-mail. Als het lid dat niet wenst kan het lid dat aangeven en zal het lid geen e-mail meer ontvangen.
3. Het lid gaat ermee akkoord dat zijn of haar naam, e-mailadres, telefoonnummer en foto in de jaarlijkse Almanak zullen verschijnen  en worden getoond op een deel van de website dat alleen door leden van het Technologisch Gezelschap bezocht kan worden.
4. Gegevens zullen door het Technologisch Gezelschap niet met derden gedeeld worden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming voor is gegeven door het lid, of dit noodzakelijk is voor deelname aan een activiteit zoals gewenst door het lid.
5. Tijdens activiteiten van het Technologisch Gezelschap kunnen beeld- of geluidsopnamen worden gemaakt. Door deel te nemen aan de activiteit stemt de deelnemer in met het maken van deze opnames en met de reproductie en verspreiding ervan op de website van het Technologisch Gezelschap, de Facebookpagina van het Technologisch Gezelschap of andere media. Het Technologisch Gezelschap zal dit materiaal verwijderen als het desbetreffende lid hier om vraagt.
6. Het lid gaat ermee akkoord dat zijn of haar gegevens gedeeld worden met de opleiding Molecular Science & Technology en Chemical Engineering.

V Aansprakelijkheid

1. Het Technologisch Gezelschap is in geen enkel geval aansprakelijk voor het verlies, diefstal en/of schade, van welke aard ook, van eigendom van deelnemers aan activiteiten of gebruikers van diensten van het Technologisch Gezelschap.
2. Het Technologisch Gezelschap stelt zich in geen enkel geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, resulterend uit de datum of tijd van levering van goederen en/of diensten.
3. Bezoekers van activiteiten van het Technologisch Gezelschap doen dit op eigen risico. Het Technologisch Gezelschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van (leden, commissieleden of bestuursleden van) het Technologisch Gezelschap, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

VI Alcohol, Drugs en wapens

1. Het Technologisch Gezelschap hanteert een streng drugsbeleid. Bij activiteiten van het Technologisch Gezelschap is het nuttigen en/of het in het bezit hebben van drugs niet toegestaan. Het bestuur van het Technologisch Gezelschap behoudt zich het recht voor om bij verdenking van het bezit en/of gebruik van drugs, de betreffende deelnemer(s) te weigeren/verwijderen van de activiteit en eventueel (tijdelijk) te ontzetten van het lidmaatschap in de vorm van een schorsing of royement.
2. Bij activiteiten van het Technologisch Gezelschap is het nuttigen en/of het in het bezit hebben van alcoholhoudende dranken verboden voor personen onder de 18 jaar.  Het bestuur van het Technologisch Gezelschap behoudt zich het recht voor om bij verdenking van het bezit en/of gebruik van alcoholhoudende dranken bij een persoon onder de 18 jaar, de betreffende deelnemer(s) te weigeren/verwijderen van de activiteit en eventueel (tijdelijk) te ontzetten van het lidmaatschap in de vorm van een schorsing of royement.
3. Bij activiteiten van het Technologisch Gezelschap is het verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben. Bij verdenking of constatering zult u worden overgedragen aan de politie. Bij verdenking of constatering van het bezit van wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden kan het bestuur besluiten tot besluiten tot verwijdering van activiteit, weigering van toekomstige activiteiten of royement.
4. Eventuele kosten voor het verwijderen van de deelnemer zullen voor rekening van de deelnemer zelf komen.

VII Overig

1. Deelnemers aan activiteiten zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van de organiserende commissie(s) en van het bestuur te allen tijde op te volgen.
2. Het bestuur kan bij het niet naleven van artikel 7 lid 1 besluiten tot verwijdering van activiteit, weigering van toekomstige activiteiten of royement.
3. Deze algemene voorwaarden dienen gezien te worden als uitbereiding op de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van het Technologisch Gezelschap, welke in alle gevallen als leidend gezien dienen te worden. Deze documenten kunnen desgewenst worden ingezien bij het bestuur van het Technologisch Gezelschap.

VIII Wijzigingen

1. Het Technologisch Gezelschap behoudt zich het recht om op elk moment, met voorafgaande kennisgeving, wijzingen en correcties door te voeren aan de algemene voorwaarden, op het moment dat dit nodig geacht wordt. Er zal over elke wijziging een stemming worden gehouden in de Algemene Ledenvergadering.

Partners

Air Liquide
ASML
ExxonMobil