Become a member?
Forgot password?

Members of Honour

Technologisch Gezelschap has four different honorary titles. In order of exclusivity they are: Medal of Honour Recipients, Honorary Member, Member of Merit and Honorary board member.

Medal of Honour Recipients

A highly select group of individuals has dedicated themselves in such a high degree and  particular for a long period of time for Technologisch Gezelschap, they earn an additional award next to being Honorary Member: they are awarded the Medal of Honour. At present Technologisch Gezelschap counts one Honorary Medal Bearer.

Honorary Members

There is a select group of people who have made exceptional contributions to Technologisch Gezelschap and its members. As a token of appreciation they are offered the Honorary Membership of Technologisch Gezelschap. At present Technologisch Gezelschap counts twenty Honorary members of the association state.

Members of Merit

People who supported Technologisch Gezelschap in a creditable manner, may be appointed as a Member of Merit in recognition of their efforts. Currently, Technologisch Gezelschap counts 27 Members of merit.

Honorary members of the board

Technologisch Gezelschap has a large number of Honorary Board Members. These are former boardmembers who have conducted their administrative functions far beyond the call of duty and moreover made extra effort for Technologisch Gezelschap alongside these management tasks. Since the Technological Society now has fulltime board members, there will be no new Honorary Boardmembers appointed at this time.

Medal of Honour Recipients / Erepenningdragers

  Prof.em.drs. P.A. Schenck  

Honorary Members / Ereleden

Dr. Ing. G.J.M. Koper Prof.em.drs. P.A. Schenck Ir. A.J. Schaap
Prof.dr.ir. H.E.A. van den Akker Prof.em.ir. J.A. Wesselingh Ir. D.A. Hoogwater
Prof.ir. J. Grievink Prof.ir. G.J. Harmsen E.prof.dr.dr.h.c. J.A. Moulijn
Prof.em.dr.ir. J. de Swaan Arons Prof.dr.ir. P.J. Jansens Ir. R. Willems
Prof.dr. J.G. Kuenen Prof.dr.ir. A.I. Stankiewicz Ir. E.J. de Ryck van der Gracht
Dr.ir. M. Peereboom Ir. P.L.J. Swinkels Dr.ir. G.M.H. Meesters
Dr. P.J. Hamersma Prof.dr.ir. M.T. Kreutzer  

Members of Merit / Leden van Verdienste

G.A. Bokkers L. Boshuizen F.D. Broere
Ir. B.A.M. van Dongen C.J.M. Dukker W.B. Dumay
Ir. A.J.W. Haket Ir. F. Hoornaert Ir. N.J.M. de Jager
N.R.M. van der Knaap M.S. van der Kraan-Godschalk Ir. L.F. Kramer
Ir. M.J.A. Lankveld R. van der Lans Ir. R.J. Loggers
M. Rensing E.J. Schomaker Ir. C.E. Schultz
J.W. Smit Ir. O.C. Snip L.C. de Vries
A. van der Wal T.J. van Velzen R.J.C. van Oosten
B.J. Hack N. Kalpoe R. de Ruiter

Honorary members of the board / Ereleden van Bestuur

Ir. H.J. Aarsen MBA Ir. M. d' Angremond Ir. M.A.M. Augustijn
Ir. W. Baaij Ir. B.A.S. van Baaren Ir. A.W.M. Balemans
Ir. F.A.G. Baron Collot d'Escury Ir. W.P. Be Ir. F.C. Beernink
Ir. L. van den Berg Ir. A. van der Bie Ir. G.H. van Binsbergen
Ir. F.J Blok Ir. M.H. Blom-Fuhri Snethlage Ir. A.D. van Bochove
Ir. E.J.G. Boerrigter Ir. P.A.M. Bouvy Ir. H.R. Bouwman
Ir. E.F. Bunge Ir. J. Caspers Ir. H.T.C. Coolen
Ir. W. Crul Ir. L. Cusell Dr.Ir. M.A. van Damme-van Weele
Ir. M. De Heer-Vriesendorp Dr.Ir. W.A. Dekker Ir. H.M.P. Diepstraten
Ir. D.C. Dieudonné Ir. A. van Dijk Ir. G.P.M. Dikötter
Ir. S. Dingemans Ir. E.A.H. Dorgelo Ir. W.J.M. Duimel
Ir. P. van Duursen Ir. K.D. Enthoven Ir. B.P. Esselink
Ir. T.J.B. Evers Ir. F.R. van Gaalen Ir. A.P. Gaasbeek
Dr.Ir. J.J.Th.M. Geerards Ir. J. Glass Ir. A.M. Goemans
Ir. B. de Graaf Ir. G.I. Grimmon Ir. J.W.J. van Haarst
Ir. J.J. Hazewinkel Ir. L.R.M. Heerkens Thijssen MBA Ir. L.A. Heide
Ir. J.M. Herman Dr.Ir. T. van Herwijnen Dr.Ir. J.W. van Heuven
Ir. F.R. Hoffman Ir. P. Hollestelle Ir. R.J. Holtslag
Prof.em.Ir. E.H. Houwink Ir. J. Huizingh Ir. B.A. Israël
Ir. A.A.M. Jacobs Ir. A.M. de Jager Ir. L.J. Jansen
Ir. H.J. Jansen Ir. S.M. Joustra Ir. R.R.J. Jungerhans
Ir. J.W. Keasberry Ir. P.D.M. Keehnen Ir. H.E.C. van der Keijl
Ir. G.A.M. Kerstjens Ir. L.A.A.M. Klinckhamers Ir. C.G. Koen
Ir. R. Koolwijk Ir. H. de Korver Ir. J.F. Kranenburg
Ir. J.A. Kroon Ir. E. Kruiten Dr.Ir. P.B. Kwant
Ir. C.H. Legein Ir. H.H. Lewy Ir. M.H. Liem-Yap May Hua
Ir. S.K. Lim Ir. J.A. Lips Dr.Ir. N. van Lookeren Campagne
Ir. R.F.M. van Loon Ir. W.P.M. Loots Ir. R. Lubbinge
Ir. P.E. Lugten Ir. W.P.C. Mineur MBM Ir. F.C.H. Mokveld
E.B. ter Mors BSc Ir. M.I. Moscou MBA Ir. J.E. Naber
Ir. Ph. Nagelhout Ir. A. van Namen Ir. D.H. van Nieuwenhuizen
Ir. E.B.A. Nijdam Ir. R.A.T.O. Nijsing Ir. A.P. van Ooststroom
Ir. J.P. Peeters Ir. J.H. Pollmann Ir. J.E.M. Pouwels
Ir. S.J. van der Put Ir.drs. D.F.H. de Quartel Ir. D. Rademaker
Ir. H. Reerink MSc Ir. C.J.N. Rekers Dr.Ir. J.D. Remijnse
Ir. J.M. de Rijke Dr.Ir. D.P. Roelofsen Dr.Ir. J.I. Roes
Ir. W.L.P. Rutten Ir. P.W.A. de Ruyter Ir. H.W. Schenck
Ir. E.G. Schoorel Ir. E.E. van der Schraaf Ir. N.T.J.M. Schrakamp
Ir. C.W.A. Schram Ir. R.E. Selman Dr.Ir. C.I. Smits
Ir. E. Snoeck Ir. F.H. Speijers Ir. P. Staartjes
Dr.Ir. M.L.M. van der Stappen Ir. F.R. Storm Ir. J.B.N.J. Theeuwes
Ir. P.G. Tjallema Ir. H.J. Uenk Ir. M.J. Velterop
Ir. R.P.J. Verburg Ir. J. Vergeer Ir. A.A.G. Verhulst
Ir. M. Verlaat Ir. J.A. Verweij Ir. C.H.M. Vinke
Ir. J. Vogelsang  Ir. H. Vonkeman Ir. J. Waller
Ir. W.P.G.M. Waqué Ir. G.R. Wawoe Ir. C. Weening
Ir. P.J. Weishut Ir. R.G.A. van Well Ir. G.J.A. Wessels
Ir. G.J.J. Westerveld-Tonino Ir. D.N.M.M. Weve Ir. A.F. Wiederhold
Ir. M.H. Wijvekate Ir. R. Willems Ir. M.G.A. Windmeijer
Dr.Ir. N.P.M. de Wit Ir. M.J. van Woerden Ir. T.Y. Yap

Partners

ASML
Nobian
Royal Haskoning