view this site in English
Lid worden?Inloggen
Wachtwoord vergeten?

Ereleden

Het Technologisch Gezelschap kent vier verschillende eretitels. In volgorde van exclusiviteit zij dit respectievelijk Erepenningdrager, Erelid, Lid van Verdienste en Erelid-van-bestuur

Erepenningdragers

Een zeer select gezelschap personen heeft zich in een dergelijk hoge mate en met bijzonder veel toewijding gedurende een lange periode ingezet voor het Technologisch Gezelschap, dat zij naast het Erelidmaatschap een extra onderscheiding verdienen: de Erepenningdragers. Op dit moment is het Technologisch Gezelschap drie Erepenningdragers rijk.

Ereleden

Er is een select gezelschap personen dat zich voor het Technologisch Gezelschap en haar leden bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Als blijk van waardering is hen het Erelidmaatschap van het Technologisch Gezelschap aangeboden. Op dit moment is het Technologisch Gezelschap 24 Ereleden van de vereniging rijk.

Leden van Verdienste

Personen die het Technologisch Gezelschap op een verdienstelijke manier hebben ondersteund, kunnen tot Lid van verdienste worden benoemd als dank voor hun inzet. Op dit moment heeft het Technologisch Gezelschap 21 Leden van verdienste.

Ereleden-van-bestuur

Het Technologisch Gezelschap kent een groot aantal Ereleden-van-bestuur. Dit zijn oud-bestuurders die hun bestuurstaak 'far beyond the call of duty' hebben uitgevoerd en zich bovendien naast deze bestuurstaak nog voor het Technologisch Gezelschap hebben ingezet. Aangezien het Technologisch Gezelschap tegenwoordig een fulltime bestuur kent, worden er op dit moment geen nieuwe Ereleden-van-bestuur meer benoemd.

Erepenningdragers
Prof.em.dr.ir H. van Bekkum Jkvr. E.M. Quarles van Ufford Prof.em.drs. P.A. Schenck

Ereleden
Dr. Ing. G.J.M. Koper Prof.em.dr.ir H. van Bekkum Prof.em.drs P.J. van den Berg
Prof.em.ir. F.C.A.A. van Berkel Prof.em.ir. J.A. Wesselingh Ir. A.J. Schaap
Prof.ir. J. Grievink Prof.ir. G.J. Harmsen Ir. D.A. Hoogwater
Prof.em.dr. H.R.K.N. Janeschitz-Kriegl Prof.dr.ir. P.J. Jansens Prof.dr. J.A. Moulijn
Prof.dr. J.G. Kuenen Dr.ir L. Maat Ir. R. Willems
Dr.ir. M. Peereboom Jkvr. E.M. Quarles van Ufford Ir. E.J. de Ryck van der Gracht
Prof.em.drs. P.A. Schenck Em.prof.dr.dr.h.c.(mult.) J. Schoonman Prof.em.dr.ir. J. de Swaan Arons
Prof.dr.ir. H.E.A. van den Akker    

Leden van Verdienste
G.A. Bokkers L. Boshuizen F.D. Broere
Ir. B.A.M. van Dongen C.J.M. Dukker W.B. Dumay
Ir. A.J.W. Haket Ir. F. Hoornaert Ir. N.J.M. de Jager
N.R.M. van der Knaap M.S. van der Kraan-Godschalk Ir. L.F. Kramer
Ir. M.J.A. Lankveld R. van der Lans Ir. R.J. Loggers
M. Rensing E.J. Schomaker Ir. C.E. Schultz
J.W. Smit Ir. O.C. Snip L.C. de Vries
A. van der Wal T.J. van Velzen R.J.C. van Oosten
B.J. Hack    

Ereleden van Bestuur
Ir. H.J. Aarsen MBA Ir. M. d' Angremond Ir. M.A.M. Augustijn
Ir. W. Baaij Ir. B.A.S. van Baaren Ir. A.W.M. Balemans
Ir. F.A.G. Baron Collot d'Escury Ir. W.P. Be Ir. F.C. Beernink
Ir. L. van den Berg Ir. A. van der Bie Ir. G.H. van Binsbergen
Ir. F.J Blok Ir. M.H. Blom-Fuhri Snethlage Ir. A.D. van Bochove
Ir. E.J.G. Boerrigter Ir. P.A.M. Bouvy Ir. H.R. Bouwman
Ir. E.F. Bunge Ir. J. Caspers Ir. H.T.C. Coolen
Ir. W. Crul Ir. L. Cusell Dr.Ir. M.A. van Damme-van Weele
Ir. M. De Heer-Vriesendorp Dr.Ir. W.A. Dekker Ir. H.M.P. Diepstraten
Ir. D.C. Dieudonné Ir. A. van Dijk Ir. G.P.M. Dikötter
Ir. S. Dingemans Ir. E.A.H. Dorgelo Ir. W.J.M. Duimel
Ir. P. van Duursen Ir. K.D. Enthoven Ir. B.P. Esselink
Ir. T.J.B. Evers Ir. F.R. van Gaalen Ir. A.P. Gaasbeek
Dr.Ir. J.J.Th.M. Geerards Ir. J. Glass Ir. A.M. Goemans
Ir. B. de Graaf Ir. G.I. Grimmon Ir. J.W.J. van Haarst
Ir. J.J. Hazewinkel Ir. L.R.M. Heerkens Thijssen MBA Ir. L.A. Heide
Ir. J.M. Herman Dr.Ir. T. van Herwijnen Dr.Ir. J.W. van Heuven
Ir. F.R. Hoffman Ir. P. Hollestelle Ir. R.J. Holtslag
Prof.em.Ir. E.H. Houwink Ir. J. Huizingh Ir. B.A. Israël
Ir. A.A.M. Jacobs Ir. A.M. de Jager Ir. L.J. Jansen
Ir. H.J. Jansen Ir. S.M. Joustra Ir. R.R.J. Jungerhans
Ir. J.W. Keasberry Ir. P.D.M. Keehnen Ir. H.E.C. van der Keijl
Ir. G.A.M. Kerstjens Ir. L.A.A.M. Klinckhamers Ir. C.G. Koen
Ir. R. Koolwijk Ir. H. de Korver Ir. J.F. Kranenburg
Ir. J.A. Kroon Ir. E. Kruiten Dr.Ir. P.B. Kwant
Ir. C.H. Legein Ir. H.H. Lewy Ir. M.H. Liem-Yap May Hua
Ir. S.K. Lim Ir. J.A. Lips Dr.Ir. N. van Lookeren Campagne
Ir. R.F.M. van Loon Ir. W.P.M. Loots Ir. R. Lubbinge
Ir. P.E. Lugten Ir. W.P.C. Mineur MBM Ir. F.C.H. Mokveld
E.B. ter Mors BSc Ir. M.I. Moscou MBA Ir. J.E. Naber
Ir. Ph. Nagelhout Ir. A. van Namen Ir. D.H. van Nieuwenhuizen
Ir. E.B.A. Nijdam Ir. R.A.T.O. Nijsing Ir. A.P. van Ooststroom
Ir. J.P. Peeters Ir. J.H. Pollmann Ir. J.E.M. Pouwels
Ir. S.J. van der Put Ir.drs. D.F.H. de Quartel Ir. D. Rademaker
Ir. H. Reerink MSc Ir. C.J.N. Rekers Dr.Ir. J.D. Remijnse
Ir. J.M. de Rijke Dr.Ir. D.P. Roelofsen Dr.Ir. J.I. Roes
Ir. W.L.P. Rutten Ir. P.W.A. de Ruyter Ir. H.W. Schenck
Ir. E.G. Schoorel Ir. E.E. van der Schraaf Ir. N.T.J.M. Schrakamp
Ir. C.W.A. Schram Ir. R.E. Selman Dr.Ir. C.I. Smits
Ir. E. Snoeck Ir. F.H. Speijers Ir. P. Staartjes
Dr.Ir. M.L.M. van der Stappen Ir. F.R. Storm Ir. J.B.N.J. Theeuwes
Ir. P.G. Tjallema Ir. H.J. Uenk Ir. M.J. Velterop
Ir. R.P.J. Verburg Ir. J. Vergeer Ir. A.A.G. Verhulst
Ir. M. Verlaat Ir. J.A. Verweij Ir. C.H.M. Vinke
Ir. H. Vonkeman Ir. J. Waller Ir. W.P.G.M. Waqué
Ir. G.R. Wawoe Ir. C. Weening Ir. P.J. Weishut
Ir. R.G.A. van Well Ir. G.J.A. Wessels Ir. G.J.J. Westerveld-Tonino
Ir. D.N.M.M. Weve Ir. A.F. Wiederhold Ir. M.H. Wijvekate
Ir. R. Willems Ir. M.G.A. Windmeijer Dr.Ir. N.P.M. de Wit
Ir. M.J. van Woerden Ir. T.Y. Yap

Partners

Fluor
TATA steel
ASML
AkzoNobel
BP
ExxonMobil